Certificate of Accommodation (COA) for Worker Hostel

Certificate of Accommodation (COA) Consulting

We provide a professional service that can help you to reduce the risk of facing up to RM50,000 compound. The hostels and facilities provided by the employer must comply with Minimum Standards of Housing and Employment Facilities Act 1990 (Act 446).

Service include:

  • Reliable and cost effective site visit and audit on existing hostel.
  • To obtain approval of Certificate of Accommodation (COA) and Certificate of Fitness (CF).
  • To obtain approval from Local Authority (PBT), Bomba and JTKSM.
  • Renovate / build / redesign hostel according to JTKSM standard.
  • Provide guidance and SOP to your worker for good hygiene management in hostel.

Perundingan untuk Perakuan Kelulusan (COA)

Kami menyediakan perkhidmatan profesional yang dapat membantu anda untuk mengurangkan risiko menghadapi kompaun sehingga RM50,000. Asrama pekerja dan kemudahan yang disediakan oleh majikan mesti mematuhi Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan Dan Kemudahan Pekerja 1990 (Akta 446).

Perkhidmatan yang disediakan merangkumi:

  • Membuat lawatan dan audit di asrama pekerja dengan kos yang menjimatkan dan boleh dipercayai.
  • Untuk mendapatkan Perakuan Kelulusan (COA) dan Sijil Layak (CF).
  • Untuk mendapatkan kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), Bomba dan JTKSM.
  • Mengubahsuai / membina / mereka bentuk semula asrama pekerja mengikut standard JTKSM.
  • Memberi panduan dan SOP kepada pekerja anda berkaitan dengan pengurusan kebersihan yang baik di asrama pekerja.